• info@auxyry.com

Uutiset

Yritystoiminnan vaikutus työttömyyskassan jäsenyyteen

Työttömyysturvalain mukaan sinut katsotaan yrittäjäksi, jos teet työtä muussa, kuin työ- tai virkasuhteessa. Yritystoiminnan kestolla ja sen sivu- ja päätoimisuudella on vaikutuksensa päivärahan maksamiseen. Joissain tapauksissa TE-toimiston tulee tutkia yrittäjyyttä ja päätoiminen yrittäjyys voi estää päivärahan maksamisen.

Sinun voidaan katsoa olevan yrittäjä, jos

  • teet työtä jossa et ole työ- tai virkasuhteessa
  • teet laskutusosuuskunnan kautta toimeksiantoja
  • teet työsuhteessa työtä yritykselle, josta sinä tai perhenjäsenesi omistaa riittävän suuren osan
  • omistat maa- tai metsätilaa

Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa

Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja, jos

  • työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinulla on vähintään 15% tai  perheenjäsenilläsi tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa sinulla on vähintään 30% osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta
  • työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinulla tai perheenjäsenelläsi tai yhdessä perheenjäsenesi kanssa sinulla on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos sinä tai perheenjäsenesi tai yhdessä perheenjäsenesi kanssa omistat väliyhteisöstä vähintään puolet tai teillä on vastaava määräämisvalta.

Sinun katsotaan olevan johtavassa asemassa yrityksessä, jos

  • olet osakeyhtiön toimitusjohtaja
  • olet hallituksen jäsen
  • olet osakeyhtiössä, muussa yrityksessä tai yhteisössä vastaavassa asemassa

Ei-omistajan työskentely perheyrityksessä

1.7.2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä yrityksen osaomistajan määritelmä muuttui ja nykyisin perheyrityksessä työskentelevää henkilöä, joka ei itse lainkaan omista osuutta kyseisestä yrityksestä, ei katsota enää yrittäjäksi. Tällainen perheyritykseen palkattu perheenjäsen voi lakimuutoksen jälkeen kerryttää työssäoloehtoa palkansaajakassassa.

Perheyrityksessä tehdyssä työssä vaadittava työssäoloehto on 52 viikkoa ja työssäoloehdon täyttymisen tarkastelujakso on 28 kuukautta. Lakimuutos koskee työtä, joka on tehty lakimuutoksen voimaantulon jälkeen. Normaalin palkkatyön 26 viikon ja perheyrityksessä työskentelyn 52 viikon työssäoloehtoviikkoja ei voida laskea yhteen.

Ajalla 16.3.2020-31.12.2020 yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto voi täyttyä 26 kalenteriviikon työskentelyllä. Tällöin myös jäsenyysedellytys on 6 kuukautta. Edellytyksenä lyhemmälle työssäolo- ja jäsenyysehdolle on, että vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko on 1.3.2020 jälkeisellä ajalla ja enimmäisaika alkaa 16.3.2020-31.12.2020 välisenä aikana. 

Yritystoiminta ja työttömyyskassan jäsenyys

Yrittäjille ja palkansaajille on olemassa omat erilliset työttömyyskassat. Palkansaajakassan jäsen ei voi kerryttää työssäoloehtoaan yritystoiminnalla eikä yrittäjäkassan jäsen palkkatyöllä.

Työttömyysturvalaissa on kuitenkin ns. jälkisuojasäännöksiä, joiden perusteella etuutta voidaan maksaa jo aiemmin kerrytettyjen vakuutuskausien perusteella. Nämä säännökset huomioiden yrittäjäksi ryhtyvän on hyvä itse pohtia, siirtääkö hän jäsenyytensä yrittäjäkassaan vai pysyykö edelleen muun työttömyyskassan jäsenenä.

Päätoimisesti yritystoiminnassa työllistyvä ei voi olla palkansaajajärjestön työttömyyskassan jäsenenä kuin tietyn jälkisuoja-ajan.

Ennen työttömyyttä aloitettu yritystoiminta

Kun henkilö jää päätoimisesta palkkatyöstään työttömäksi, jatkaen työsuhteen aikana aloitettua yritystoimintaa, tutkii työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) työttömyyden alkaessa onko harjoitettu yritystoiminta sivutoimista vai päätoimista. 

Jos yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, ei työttömyyspäivärahaan ole oikeutta. 

Jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, voi työttömyyskassa maksaa palkkatyöhön perustuvaa työttömyyspäivärahaa, mutta yritystoiminnasta saadut tulot huomioidaan ansiopäivärahaa vähentäviksi tuloiksi sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. Yritystulo arvioidaan ensisijaisesti viimeisen vahvistetun verotuksen tulojen mukaan, mutta mikäli yritystoimintaa on harjoitettu vasta lyhyen aikaa, arvioidaan tulot muulla luotettavalla selvityksellä.

Soviteltu päiväraha yritystoiminnan ajalta

Yritystoiminnan ajalta voidaan tietyissä tapauksissa maksaa päivärahaa soviteltuna. Yritystuloja soviteltaessa huomioidaan samat euromääräiset suojaosat kuin palkkatulojen sovittelussa. Vasta suojaosan ylittävät tulot vaikuttavat ansiopäivärahan määrään vähentävästi.

Yritystoiminnan ajallakin tulee olla kokoaikatyön hakijana TE-toimistossa, jotta päivärahaa voidaan maksaa. Yritystoiminta ei ole perusteltu syy kieltäytyä työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista.

Lähde: jhl 2021

Aux ry:n jäsenmaksut 2021

2021 vuoden alusta Aux ry on osa Muusikkojen liittoa. Huomaathan, että jäsenmaksukäytäntö muuttuu. Käy päivittämässä jäsentietosi ja lue uudistuneet ohjeet TÄLTÄ SIVULTA

Yhdistyksen kokouskutsu Pe 20.11 klo: 17:00

Sinut on kutsuttu liittymään Microsoft Teams -kokoukseen

Aihe: AUX ry vuosikokous

Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätäTervetuloa Aux ry:n vuosikokoukseen Perjantaina 20.11 kello 17:00. Vallitsevan tilanteen vuoksi kokous järjestetään online-kokouksena. Linkki jaetaan facebook sivulle ja Aux ry:n  kotisivulle. Jos sinulla on vaikeuksia päästä liittymään kokoukseen, voit soittaa niin lähetän linkin tekstiviestinä. 

Liitteenä esityslista ja yhdistyksen uudet säännöt Muusikkojenliittoon liittymistä varten. 


Toivottavasti pääset paikalle!

Teemu Hammaren
Toiminnanjohtaja
050 5960 455
Aux ry
Damaskuksentie 4
00560 Helsinki
www.auxry.com

https://auxry.com/2020/11/04/kokouskutsu2020/

Tiedote: Aux ry osaksi muusikkojenliittoa?

Vuosien 2018 ja 2020 välillä Aux ry:n hallitus ja toiminnanjohtaja ovat keskustelleet Muusikkojenliiton kanssa mahdollisuudesta liittää Aux ry Muusikkojen liittoon omana jaostonaan. Keskustelut ovat nyt edenneet siihen pisteeseen, että asia alkaa konkretisoitumaan. Seuraava merkittävä askel yhteistyön mahdollistamiselle on Aux ry:n sääntöjen muuttaminen liiton sääntöihin sopivaksi. Tämä asia käsitellään kokonaisuudessaan Aux ry:n seuraavassa yhdistyksen kokouksessa Marraskuussa. Kokouskutsut lähetetään viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Tulethan paikalle! Sääntomuutosten toteutuessa, Aux ry on valmis toimittamaan jäsenhakemuksen Muusikkojenliitolle 2021 kuluessa. Kumpikin osapuoli näkee yhdistymisen positiivisesti ja tahtotila on viedä asiaa aktiivisesti eteenpäin.

————————————–
Muusikkojenliiton henkilöjäsenetuja ovat:
– Vakuutukset: Soitinvakuutus, Sairauskassa, Työttömyyskassa
– Taiteilija residenssit: Villavikan, Berliini, Lontoo- Harjoitustiloja Helsingissä
– Muusikko-lehti
– MES-soitinpankki
– Lakipalvelut ja oikeusapu
– Freeasiamies ja luottamusmies
– Äänentoistolaitteisto
– Työterveyspalelu: ilmainen kuulon tarkastus, maksuton sähköinen terveystarkastus
– Valtuutussopimus: keskitettyä tekijänoikeuksien valvontaa
– Jäsenkorttiedut: alennuksia: autovuokraus, scandic, macare, earfoon, dlx music, kuulotekniikka oy,
– SAK:n jäsenedut kuuluu myös

————————————– 

Asiaan liittyviä kysymyksiä ja vastaukset Muusikkojenliitolta:

Hallintorakenne?– Johtokunta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, johtokunnan jäsenet. Johtokunnan jäsenten määrä sääntöjen puitteissa itse päätettävissä. Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Talouden hallinta?– yhdistyksen talouden hallinta on itsenäistä ja sama tili voidaan säilyttää. Varainhallinta johtokunnan päätöksellä. Voidaan hankkia varoja järjestemällä illanviettoja, huvitilaisuuksia, konsertteja ja näihin verrattavia tilaisuuksia.

Voiko vanhat Aux ry:n jäsenet osallistua vain tapahtumiin?– Varainkeruu osastolle on mahdollista. Tämän myötä esimerkiksi Aux-passin myyminen, joka mahdollistaa osallistumisen vain tapahtumiin

Voiko osastolle palkata työntekijöitä / asiainhoitajia?– Kyllä, osastolla voi olla omia työntekijöitä, esimerkiksi: toimitusjohtaja, tiedottaja tai yksittäisiä tekijöitä tapahtumien järjestämisessä

Kuinka suuri osuus jäsenten jäsenmaksuista ohjautuu osastolle?– Yksittäisen osaston jäsenen jäsenmaksusta 10% ohjautuu osastolle 

Miten osastolle tuloutuu esimerkiksi 100 jäsenen jäsenmaksut?– jos osastolla on 100 henkilöjäsentä ja kukin maksaa esim. keskimäärin 22 euroa kuussa. Yhden henkilön vuosimaksu olisi 264 €. Osaston vuosimaksut olisivat 26400 €yhteensä. Siitä 10% eli 2640 € ohjautuu Aux ry:n toimintaan vuotuisesti.

Voiko tapahtumiin hakea tukea liitolta?– kyllä

Voiko osastolla olla omaisuutta?– Kyllä, ja voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamenttejä.

Voiko muiden osastojen jäsenet osallistua Aux-tapahtumiin?– kaikki on mahdollista. Tapahtumien kulujen jakamisesta voidaan keskustella muiden osastojen kanssa jos molemminpuoleista kiinnostusta

Mitä jos Aux ry:n jäsen on jo muussikkojenliitossa?– Muusikkojenliiton jäsen voi halutessaan siirtyä Aux-osastoon

Liiton tiedotuskanavat?– liiton tiedotuskanavat ovat myös käytettävissä ja olemassa olevia rakenteita voidaan hyödyntää

Yritys- ja yhdistysjäsenyys Aux-osastolla? Aux:in nykyiset yritys-, yhdistys- ja tukijäsenet voivat olla jatkossa mukana ja esillä samalla tapaa kuin ennenkin, jäsenmaksun sijaan he maksavat eri tavoin paketoitua sisältöä tai tuotetta. Tutkitaan mikä malli on yrityksille vastaavasti vähennyskelpoinen ja toimiva. Yksi vaihtoehto on kannatusjäsenyys joka voi olla ykstyishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole osaston kokouksessa äänivaltaa. Myös nykyisellään auxin yhdistys- ja yritysjäsenillä ei ole äänioikeutta.  Muusikkojenliiton jaostonmallisäännöt eivät mahdollista yritys- tai yhdistysjäseniä. Tutkimme myös vaihtoehtoja omien sääntöjemme mukauttaiseksi.


Muusikkojenliiton toiminnan painopistealueet lähivuosina?– tulevaisuustyöryhmän linjauksen mukaan: perustoiminta (liiton kova ydin), esittävän säveltaiteen edistämistoiminta ja jäsenistön hyvinvointi. Jäsenmäärä tasaisesti lisääntynyt ja laajentamiseen musiikkialafokuksellaon kiinnostusta.

Voiko Aux ry:llä olla oma luottamushenkilö?– Luottamushenkilöt on pääosin työpaikkakohtaisia, mutta freelancereilla on oma valtakunnallinenluottamushenkilö. Vaatii lisäkesustelua.

Yhteistyömahdollisuudet muiden osastojen kanssa?– Liitto ja sen osastot voivat tilata mm. koulutuksia Aux ry:n jäsenistöltä ja yhteistyömahdollisuuksia nähdään paljon.Aux ry:n liksalista ja työehtosopimukset tulevaisuudessa?- Liitto voi auttaa suositusten luomisessa ja kehittää näitä yhdessä osaston kanssa alan nykytilannetta vastaavaksi.

Aux ry:n jäsenmaksu 2020
https://forms.gle/71iVQWVnik7JC7Ba8

Aux ry on voittoa tavoittelematon musiikin tuottajien ja teknologien yhteisö, jonka perusperiaatteina on tuoda alan tekijät yhteen, luoda pohja keskustelulle ja toimia siltana yhteistyötahoille.


Hyvää syksyä ja pikaisiin palaamisiin!
Teemu Hammaren
Toiminnanjohtaja
teemu.hammaren@auxry.com
Damaskuksentie 4
00560 Helsinki
p: 050 5960 455

www.auxry.com

Kesätiedote 2020

Videoarkisto
Tallennetuista tapahtumista on koottu videoarkisto. Kannattaa käydä tutustumassa jos ei päässyt paikanpäälle tai jos joku yksityiskohta jäi mietityttämään. Mielenkiintoista sisältöä on paljon! Arkiston koosti Aleksi Villberg. Aux ry:n kotisivulta arkisto löytyy kohdasta; tapahtumat/videoarkisto.

https://auxry.com/videoarkisto/

Yhistyksen vuosikokous 2020
Yhistyksen vuosikokousta siirrettiin keväältä koronatilanteen seurauksena. Tutkimme sopivaa ajankohtaa ja paikkaa kokouken järjestemäseksi. Sääntöjen salliessa myös etäkokous voi olla mahdollinen. Tästä tiedotetaan vielä erikseen. 


Jäsenedut:

Genelec
2020-merkittävimpänä yhteistyökumppaninamme toimii Genelec, joka on luvannut toimittaa halukkaille 2 viikon testikuunteluun 8341B / 8351B / 8361B ja W371 malleja . Kaiuttimet saat valitsemaasi paikkaan toimitettuna ja viritykseen etäopastuksen. Voit ilmoittaa haluamasi mallit jäsenlomakkeessa tai olla suoraan yhteyksissä myös: pasi.ponkka@genelec.com

Nordic Audio distribution
n. 20% Alennus Adam Audio, Presonus ja Ehrlund Microphones tuotteista 31.7 asti. Tarkempaa listaa voi tiedustella kaapo@nordicaudio.eu

E-studio
20% Alennus studioajasta Touko-Kesäkuulle. Varaukset: Mia Holopainen 040-575 2742 Mia@e-studio.fi

Sonic Pump Studio
20% Alennus studioajasta 31.7 asti. Varaukset studio@sonicpumpstudios.com

Soundtools
Pysyvä -10% alennus kaikista tuotteista ja 15% nettikauppamme hinnoista.  Kuukauden tuote/tuotteet -tarjous, jossa yli -10% alennus nettikauppamme hinnasta. Kysy tämän kuukauden ale-tuote sähköpostitse! Alennuksia ei voi yhdistellä ja ne eivät koske nettikauppamme Löytönurkka-kategorian jo valmiiksi huomattavassa alennuksessa olevia tuotteita. Pysyvät alennukset ei koske kaapeleita ja adaptereita (liitintyypin muunnin toiseksi) hannu.huhtamo@soundtools.fi

Aux ry:n jäsenmaksu 2020
https://forms.gle/71iVQWVnik7JC7Ba8

Aux ry on voittoa tavoittelematon musiikin tuottajien ja teknologien yhteisö, jonka perusperiaatteina on tuoda alan tekijät yhteen, luoda pohja keskustelulle ja toimia siltana yhteistyötahoille.


Erinomaista kesää ja pikaisiin palaamisiin!
Aux ry hallitus
info@auxry.com
Damaskuksentie 4
00560 Helsinki
050 5960 455

www.auxry.com

Kysely koronaviruspandemian seurauksista


https://forms.gle/twLPYZ3bg2xMjfbD7

Hyvä Aux ry:n jäsen,

Koronaviruspandemian vuoksi on peruttu valtava määrä musiikkialan tapahtumia ja työtä, mikä koettelee myös meidän jäsenistöämme raskaasti. Tilanne on hyvin huolestuttava.

Aux ry kartoittaa jäsenistön tilannetta, ja sitä varten haluaisimme kuulla kokemuksistasi koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kyselylomake mukailee muusikkojenliiton lomaketta, jotta pystymme tarjoamaan meidän ammattikentältä mahdollisimman vastaavat tiedot eteenpäin.

Vastaathan kyselyyn mahdollisimman pian. 

Ystävällisin terveisin,
Aux hallitus

Aux-palkinnot 2019

Vuoden 2019 parhaimmisto on palkittu! Kategorioita oli tänäkin vuonna kolme ja voittavat ovat: 

VUODEN SOUNDI

Olavi Uusivirta – Skorpioni 

Sävellykset: Olavi Uusivirta ja Timo Kämäräinen
Sanoitukset: Olavi Uusivirta. 
Sovitukset: Olavi Uusivirta, Timo Kämäräinen ja Juha Kujanpää.
Tuotanto ja äänitys: Timo Kämäräinen
Miksaus: Jesse Vainio
Masterointi: Svante Forsbäck

VUODEN PARAS SINGLE

Viitasen Piia – Meidän jälkeemme hiljaisuus

Sävellys: Piia Viitanen, Sarah Palu
Sanoitus: Piia Viitanen
Sovitus: Julius Mauranen, Matias Tyni, Sarah Palu
Tuotanto, äänitys ja miksaus: Julius Mauranen
Masterointi: Jaakko Viitalähde
Äänitysapu: Rosku Lohiniva ja Ilmari Apajalahti

VUODEN PARAS ALBUMI

Viitasen Piia – Meidän jälkeemme hiljaisuus

Sävellykset: Piia Viitanen, Matias Tyni ja Sarah Palu
Sanoitukset: Piia Viitanen
Sovitukset: Julius Mauranen, Matias Tyni, Sarah Palu ja Viitasen Piia 
Tuotanto, äänitys ja miksaus: Julius Mauranen
Masterointi: Jaakko Viitalähde
Äänitysapu: Rosku Lohiniva ja Ilmari Apajalahti

Paljon onnea voittajille!
Voit kuunneella kaikki ehdolla olleet TÄSTÄ LINKISTÄ

Aux gaalaa vietettiin tänä vuonna Sonic Pump Studioilla. Suurkiitos kaikille järjestäjille ja äänestäneille! Aux ry jatkaa tästä hyvillä mielin vuoden seuraaviin tapahtumiin, joita tuleekin jo aivan pian!

Kuvat © 2020 Aleksi Vilberg

2019 Aux-palkintojen äänestys on auennut!

Äänestyslomake löytyy sähköpostistasi. 

Aux ry haluaa arvostaa musiikintuottajien ja musiikkiteknologien tekemää työtä jakamalla vuosittaiset Aux-palkinnot. Auxin jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa palkintojenjakoon äänestämällä musiikkialan ammattilaisista koostuvan esiraadin asettamista ehdokkaista paras. Äänestys on tarkoitettu vain Aux Ry:n jäsenille. Äänestys sulkeutuu keskiviikkona 18.12. klo 23:59.

Vuonna 2019 palkintoja jaetaan yhteensä kolme kappaletta: Paras albumi, Paras single, sekä Vuoden soundi -albumi.

Paras albumi ja Paras single -kategorioissa palkitaan koko työryhmä. Mikä teos vei jalat alta? Huomioon otetaan teoksen koko musiikillinen sisältö: sanoitukset, sävellykset, sovitukset, tulkinta, tuotanto, tekninen toteutus – kaikki. Viime vuonna vuoden paras albumi -palkinnon voitti Anna Puun Nälkäinen sydän ja Vuoden paras single -palkinnon Pyhimyksen Jättiläinen.

Vuoden Soundi -kategorioissa palkitaan tekninen työryhmä. Nyt ei haeta vuoden parasta koukkua tai kaupallisesti menestyneintä kappaletta vaan parhaan kuuloista teosta. Mikä teos on teknisestä ja taiteellisesta näkökulmasta parhaiten äänitetty, miksattu, tuotettu ja masteroitu? Viime vuonna Vuoden soundi -albumin palkinnon voitti Yona – 7.

Olet myös lämpimästi tervetullut Sonic Pump Studiosilla järjestettävään palkintojenjakotilaisuuteen 17.1.2020.

Olemme syvästi kiitollisia, jos jaat kanssamme harjaantuneiden korviesi suomaa tietouttasi. Mikäli sinulla on mitään kysyttävää aiheesta, ole rohkeasti yhteydessä meihin!

Aux ry on voittoa tavoittelematon musiikin tuottajien ja teknologien yhteisö, jonka perusperiaatteina on tuoda alan tekijät yhteen, luoda pohja keskustelulle ja toimia siltana yhteistyötahoille.

Lämpimin terveisin,

Aux-hallitus

Aux ry esittää: Yrittäjyys musiikkalalla – Ma 29.4

17.00 Aux ry vuosikokous 2019
18.00 Kokous päättyy
18.30 Tähtipuheenvuoro: Janne Huttunen
19.30 Paneeli

Lämpimästi tervetuloa vuoden 2019 vuosikokoukseen ja kevään toiseen Aux-jäseniltamaan, jonka aiheena on yittäjyys musiikkialalla! Tähtipuheenvuoron jälkeen ja Iltaa jatketaan paneelikeskustelulla; luvassa on mainio kattaus ammattilaisia joiden näkemyksiä eri puolilta alaa pääsemme kuulemaan. Aiheina mm. oman osaamisen kaupallistaminen, itsensä työllistäminen vs. yrittäjyys, brändäys, indie vs. major – painotus.

Janne Huttunen on monipuolinen tuottaja, säveltäjä, sovittaja ja ammattimuusikko ja hänen tuotannollista kädenjälkeään on kuultu mm. Lucaksen ja Waltteri Torikan äänitteillä ja hän on säveltänyt sekä elokuviin (mm. Teit meistä kauniin) että lukuisiin TV-tuotantoihin. Hän kertoo oman uransa vaiheista ja niihin liittyvistä kokemuksista yrittäjänä.

Panelistit:
Pekka Ruuska – Kustantaja, labelboss / Kaiku Entertainment
Virpi Immonen – Manageri / Fullsteam
Oskari Halsti – Studioyrittäjä, tuottaja, ammattimuusikko
Lasse Kurki – Lauluntekijä, A&R – Warner Music
Jonas Olsson – Tuottaja, musiikkiyrittäjä – Isolla Music

Muistathan liittyä jäseneksi tai uusia jäsenyytesi toimivuodelle 2019 ennen tapahtumaan saapumista täällä:

https://goo.gl/forms/PzPQ0uNPU3luvZd83

Vuosittainen jäsenmaksu on 35€. Jäsenenä voit osallistua Aux ry:n jäsentapahtumiin ja sinulla on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouskutsu

Kokouskutsu, lähetetty Helsingissä 11.4.2019

Hei Aux ry – jäsen! Hallitus kutsuu sinut 2019 vuosikokoukseen 29.4.2019 klo 17.00.

Paikka on Mascot Bar Live & Stage, Neljäs Linja 2, Helsinki.

Esityslistalla mm. vuoden 2019 toimintakertomus ja yleistä asiaa yhdistyksemme

tavoitteista ja tulevasta.

Kokouksen jälkeen 18.00 jatkamme ”Yrittäjyys musiikkialalla” – teemailtamalla.

Tervetuloa,

T: Aux ry:n hallitus